„Wykształcony profesjonalista”

„Wykształcony profesjonalista”

W tym roku szkolnym po raz kolejny rozpoczynamy realizację nowego projektu dla uczennic i uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia,która prowadzi klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Projekt „Wykształcony Profesjonalista” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”, Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczennic i uczniów szkół zawodowych Powiatu Świeckiego poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć podnoszących wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczennic i uczniów, kursów dla  nauczycieli oraz doposażenie  szkół kształcących zawodowo.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia (patrz załącznik nr 1):

Technikum:

 • obsługa i programowanie kas fiskalnych,
 • zajęcia z przedmiotów zawodowych dla logistyków,
 • zajęcia z przedmiotów zawodowych dla informatyków,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy,
 • wizyty w przedsiębiorstwach,
 • obsługa wózków jezdniowych,
 • obsługa podestów ruchomych,
 • staże zawodowe – 15 osób, również kl. IV T,

BSIS:

 • obsługa i programowanie kas fiskalnych,
 • zajęcia z przedmiotów zawodowych dla sprzedawców,
 • zajęcia z przedmiotów zawodowych dla kucharzy,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy,
 • perfekcyjne techniki strzyżeń,
 • wizyta w przedsiębiorstwie,
 • spawanie metodą TIG,
 • obsługa wózków jezdniowych,
 • szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych.

Nabór na zajęcia odbędzie się trzy razy w czasie trwania projektu (załącznik nr 1):

 1. od 9 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r.,
 2. od 5 września 2018 r. do 24 września 2018 r.,
 3. od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

Uczennice i uczniowie mogą skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia w ramach projektu pod warunkiem, że nie będą to zajęcia tożsame.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatek i kandydatów na zajęcia dla poszczególnych zawodów niż zakładano będą mogli zakwalifikować się na nie uczennice i uczniowie uczący się w innych zawodach.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są u koordynatora szkolnego – pani Anny Barańskiej (gabinet nr 19) oraz w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla potencjalnych uczestniczek i uczestników projektu:

Dokumenty dla uczennic i uczniów:

 1. Formularz zgłoszeniowy dla uczennic/uczniów do udziału w projekcie (załącznik nr 2),
 2. Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu (załącznik nr 3),
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych: zaświadczenie o statusie uczennicy/ucznia danej szkoły ze wskazaniem zawodu.

Dokumenty dla nauczycielek/nauczycieli:

 1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (załącznik nr 2a),
 2. Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu (załącznik nr 3).

Załączniki:

 1. Regulamin
 2. Zał. 1. Formy wparcia, w tym terminy rekrutacji
 3. Zał. 2 Formularz zgłoszenia (uczennice/uczniowie)
 4. Zał. 2a Formularz zgłoszenia (nauczycielka/nauczyciel)
 5. Zał. 3 Oświadczenie uczestniczki/uczestnika

 

 

 

 


ZSP Nowe © 2021
Skip to content