Deklaracja dostępności

Raport dostępności (PDF)

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Zespół Szkół w Nowem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  zspnowe.pl i bip: https://zsp-nowe.rbip.mojregion.info/

Data publikacji: 01.09.2020

Data aktualizacji: 25.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik,
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych,
 • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,
 • mogą wystąpić przypadki braku odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść,
 • formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami, pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane,
 • strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
 • po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
 • istnieje konieczność przewijania w pionie i poziomie,
 • zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patryk Badziong – p.badziong@zsp-nowe.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc do sekretariatu szkoły na numer telefonu 52 333 80 10 lub poprzez e-mail sekretariat@zsnowe.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Zespół Szkół w Nowem mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Myśliwskiej 1 i przy ul. Nowej 2. W budynku przy ul. Myśliwskiej znajduje się sekretariat szkoły i odbywają się zajęcia dydaktyczne, w budynku przy ul. Nowej 2, na drugim piętrze odbywają się zajęcia dydaktyczne. W obu budynkach brak windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku przy ul. Myśliwskiej prowadzą wejścia:                 

 1. Główne – wejście znajdujące się od ulicy Myśliwskiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Tylne – z pojedynczym skrzydłem drzwiowym.
 3. Od strony łącznika sali gimnastycznej – z pojedynczym skrzydłem drzwiowym, wejście schodami, brak podjazdu.

Do budynku przy ul. Nowej prowadzą 2 wejścia:

 1. Od strony łącznika sali gimnastycznej – z pojedynczym skrzydłem drzwiowym, wejście schodami, brak podjazdu, schody prowadzą na pierwsze piętro, brak windy.
 2. Dodatkowe wejście od frontu budynku – z pojedynczym skrzydłem drzwiowym, wejście schodami na piętro, brak windy.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W szkole nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynkach nie dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, Brak informacji dotykowej/głosowej.

W szkole można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z co najmniej 2-3 dniowym wyprzedzeniem.

Dostępność toalety

Budynek przy ul. Myśliwskiej – toaleta znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Nowej – toaleta znajduje się na piętrze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, platform.

Budynek przy ul. Myśliwskiej 1 nie posiada parkingu wewnętrznego, możliwość parkowania na placu przed szkołą.

Przy budynku przy ul. Nowej 2 znajduje się ogólnodostępny parking.

Dostępność miejsca zapewniona jest na parkingu po uprzednim poinformowaniu telefonicznym – dane kontaktowe tel. 52 3338010.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content