Opieka zdrowotna

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD UCZNIAMI W SZKOLE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

  1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:
  • profilaktyczną opiekę zdrowotną:
  • uczniowie objęci są opieką pielęgniarki szkolnej,
  • opieka jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • opieka sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodzica lub pełnoletniego ucznia (rodzic/pełnoletni uczeń ma prawo złożyć sprzeciw w formie pisemnej – druk dostępny w sekretariacie szkoły),
  • promocję zdrowia,
  • opiekę stomatologiczną:
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne – dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia; opieka sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodzica lub pełnoletniego ucznia(rodzic/pełnoletni uczeń ma prawo złożyć sprzeciw w formie pisemnej – druk dostępny w sekretariacie szkoły),
  • świadczenia ogólnostomatologiczne – dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia; udzielane po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica/pełnoletniego ucznia, poprzedzonej uzyskaniem informacji o swoim stanie zdrowia.
  1. Sprawowanie opieki nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów (druk dostępny w sekretariacie szkoły).

W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym pielęgniarka szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnim uczniem oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca ta obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content