Pomoc finansowa na zakup podręczników w 2013 roku

Pomoc finansowa na zakup podręczników w 2013 roku
w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

 Pomoc  finansową  na  zakup  podręczników  mogą  otrzymać:

 1. Uczniowie klas drugich (liceum, technikum, szkoła zawodowa), których dochód  na osobę w rodzinienie przekracza kwoty 456 zł netto.

 2. W wyjątkowych sytuacjach  – uczniowie  klas drugich, pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza kwotę 456 zł netto na osobę, ale występują  inne okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy, np.: wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.

3. Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi  (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski (wraz z informacją o wymaganych załącznikach) dostępne są w sekretariacie szkoły przy ul. Myśliwskiej 1.

Termin  składania wniosków w sekretariacie szkoły upływa dnia 6 września 2013  roku.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content