Pomoc finansowa na zakup podręczników w 2014 roku

Pomoc finansowa na zakup podręczników w 2014 roku

w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Pomoc  finansową  na  zakup  podręczników  mogą  otrzymać:

1. Uczniowie klas trzecich (liceum, technikum, szkoła zawodowa), których dochód  na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto.

2. W wyjątkowych sytuacjach  – uczniowie  klas trzecich, pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza  kwotę  539 zł netto na osobę, ale występują  inne okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy, np.: wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie,  niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.

3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły.

 Termin składania wniosków w sekretariacie szkoły upływa 5 września 2014 roku.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content