SZKOLNY KONKURS LITERACKI

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego

„Pamiętnik nauki zdalnej”

  1. Cele konkursu:

Kształtowanie umiejętności dostosowywania środków językowych do podanej formy i intencji wypowiedzi.

Utrwalanie nawyku poprawnego pisania pod względem gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych.

Wspomaganie twórczego działania uczniów.

  1. Ustalenia ogólne:

Organizatorkami konkursu są polonistki szkoły: Joanna Adwent, Agata Kiepka.

W projekcie mogą wziąć wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. Ich udział jest dobrowolny.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu (organizacja, przebieg, wyniki) zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach znajdujących się na korytarzach budynków szkoły.

  1. Temat konkursu

Tytuł: „Pamiętnik nauki zdalnej”

Konkurs poświęcony jest nauce zdalnej. Polega na przedstawieniu przez ucznia wybranego dnia nauki niestacjonarnej w formie kartki z pamiętnika. 

  1. Termin i zasady zgłaszania się uczestników do udziału w konkursie

Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres aga.kiepka@wp.pl

do dnia 15 kwietnia 2021

  1. Formy konkursowe i wymagania konkursowe

Formy konkursowe: kartka z pamiętnika

 

Wymagania konkursowe: prace nie mogą przekraczać 250 słów.

Ocenianiu podlegać będą: kompozycja, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, estetyka pracy, bogactwo słownictwa, realizacja pomysłu.

  1. Przebieg konkursu:
  2. Konkurs jest jednoetapowy.
  3. Laureaci zostaną ogłoszeni spośród zgłaszających się do konkursu uczniów.
  4. Ogłoszenie wyników

Informacje dotyczące wyników konkursu oraz prace konkursowe zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach znajdujących się na korytarzach budynków szkoły.

  1. Nagrody

Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content