„Wyprawka szkolna”

Pomoc finansowa na zakup podręczników w 2015 roku

w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Pomoc  finansową  na  zakup  podręczników  mogą  otrzymać:

  1. Uczniowie klasy czwartej technikum,  których dochód  na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł netto (zasady obliczania dochodu do programu „Wyprawka szkolna” są takie same, jak w przypadku zasiłku rodzinnego). 
  2. W wyjątkowych sytuacjach – uczniowie  klasy czwartej technikum pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza kwotę 574 zł netto na osobę, ale występują  inne okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy, np.: wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie,  niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.
  3. Uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi  (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)  – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wnioski (wraz z informacją o wymaganych załącznikach) dostępne są w sekretariacie szkoły przy ul. Myśliwskiej 1.

Termin  składania wniosków w sekretariacie szkoły upływa dnia 4 września 2015 roku.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content